Obchodný poriadok

 

 

 

Obchodné podmienky


Prevádzkovateľom celého nákupného obchodu https://www.naj-psychowalkman.sk/ je:

Biomedic s.r.o.

Špitálska 16

811 08 Bratislava 1

IČO: 45963029

DIČ: 2023193249

IČ DPH: SK2023193249

 

Mob.: 0911/660 087, 0911/660 091

e-mail: info@galaxy.sk

 

 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode a pri telefonickej objednávke spoločnosti Galaxy Slovakia. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník).

Zákazníkom (Kupujúci) sa rozumejú všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, ktoré majú možnosť objednať si produkty na stránke Prevádzkovateľa.

Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.

Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky.

Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na stránkach nákupného obchodu www.galaxy.sk.

2. Objednávka a uzatvorení kúpnej zmluvy:

A) Zákazník má možnosť výberu, objednania a doručenia ktoréhokoľvek tovaru sebe, ako aj inému Príjemcovi. K tomuto kroku je potrebné vyplniť objednávku a podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a taktiež aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Pri objednávaní tovaru je potrebné vyplniť v objednávke osobné údaje. Tieto údaje majú iba adresnú funkciu a nebudú zneužité na iné účely. Po ukončení objednávky Zákazník svoj výber tovarov potvrdí a a vyplní aj údaj určený pre platbu.

B) Kupná zmluva medzi predávajúcim (prevádzkovateľom) a kupujúcim vzniká okamžikom zaslania záväznej objednávky zo strany kupujúceho predávajúcemu.

3. Zrušenie objednávky:

Zákazník má možnosť objednávku dodatočne stornovať pomocou kontaktov uvedených na objednávke, ale maximálne do doby, dokiaľ neprebehne platba za objednávku bez udania dôvodu. Zákazník tak môže urobiť aj telefonicky na čísle 0911/660 087 alebo na tel.čísle 0911/660 091, prípadne mailom na adrese: info@galaxy.sk alebo predajna@galaxy.sk.

4. Spôsob platby:

Zákazník (kupujúci) obdrží zásielku za cenu platnú v okamihu objednania. Konečná cena zahŕňa náklady na dodanie. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatím.

Súčasťou cien výrobkov sú aj recyklačné poplatky.

Za objednanú zásielku môže Zákazník platiť nasledovne:

*bankovým prevodom na náš účet z ktorejkoľvek bankovej inštitúcie
*TatraPay – klienti aktívneho Internet bankingu Tatra banky
*platba na dobierku priloženou poštovou poukážku typu „U“

5. Dodacie lehoty a podmienky:

Tovar sa doručuje balíkovou službou Slovenskej pošty, resp. Tovar je po predchádzajúcej dohode možné prebrať aj osobne na predajni na adrese: Špitálska 57, Bratislava.(oproti Medicekj záhrade).

Doba doručenia tovaru závisí od typu doručenia, ktorý bol pri objednaní tovaru zvolený, ako aj kedy bol tovar zaplatený. Ak je objednaný tovar zaplatený a nachádza sa na sklade je doručený do 24 hodín prostredníctvom Slovenskej pošty od jeho podania (expresne), pri zaslaní na dobierku Slovenskou poštou do 72 hodín od jeho podania. Tovar je podaný ihneď po uhradení zálohovej faktúry. Originál faktúry je potom poslaný so Zásielkou.

6. Cena tovaru a poplatky za doručenie a balenie tovaru:

Cena tovaru je platná v deň objednávania, pokiaľ by sa cena tovaru zmenila do zaplatenia objednávky, stále platí cena v čase podania objednávky. Zmeny cien sú vyhradené. Konečná cena zahŕňa náklady na dodanie. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatím.

Súčasťou cien výrobkov sú aj recyklačné poplatky.

Záväzky strán

Prevádzkovateľ za zaväzuje:

*dodať správny druh Zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene
*zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Miesto určenia
*v prípade, že nie je možné Zásielku doručiť je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup
*zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou
*všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky
*zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch zákazníkov
*neposkytovať osobné údaje zákazníkov tretím osobám ani ich komerčné využitie
*prijať späť nedoručiteľnú Zásielku (ak Príjemca odmietne Zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná – nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by Zásielku mohla prijať a podobne), pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola Zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu

Zákazník sa zaväzuje:

*objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa
*vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia
*v objednávke uviesť svoje meno a priezvisko

Právo spotrebiteľa – zákazníka pri zásielkovom predaji:

Pod pojmom zásielkový predaj sa rozumie:

*ak je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená na diaľku
*keď spotrebiteľ a kupujúci uzavrú zmluvu prostredníctvom adresovaného listu, tlačoviny, ponukového katalógu, inzerátom s objednávkou, automatického telefónneho zariadenia, telefónu, videotelefónu, faxu, videotextu, rozhlasu, televízie, pri predaji cez telefón alebo elektronickou poštou

Práva spotrebiteľa

*právo odstúpiť od zmluvy do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru
*toto sa nevzťahuje napríklad na tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitnej požiadavky spotrebiteľa alebo tovar, ktorý je určený len pre jedného spotrebiteľa
*nevzťahuje sa to ani na zvukové a videozáznamy a počítačové programy, noviny, časopisy alebo lotérie, zvukové alebo obrazové mzáznamy alebo počítačový softwér, ako sú napr. DVD v uzavretom obale, ktoté boli po prevzatí rozbaleném on-line digitálny obsah po začatí sťaovania alebo strímingu tohto obsahu, ak ste predtým súhlasili s tým, že str

*predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi do 14 dní zaplatené peniaze

 

 

7. Záruka

Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.

8. Reklamácie

Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní odo dňa doručenia Zásielky Príjemcovi alebo vrátenie Zásielky Zákazníkovi. Ak ide o zopovednosť za škodu pri strate Zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 10 dní odo dňa, kedy mala byť Zásielka doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu a musí byť doručená Prevádzkovateľovi v určenej lehote.

9. Reklamácie sú vybavované:


- telefonicky, v pracovných dňoch od 9:00 do 17:30 na čísle:
  0911/660 087 alebo 02/52492977
* e-mailom na adrese info@galaxy.sk
* poštou na adrese Biomedic s.r.o., Špitálská 57, 811 08 Bratislava 1.

Zákazník zodpovedá Prevádzkovteľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich stanovení, resp. že neuvádzal pravdivé údaje vo svojej objednávke.

10. Záverečné ustanovenia:

Všetky právne úkony vznikajúce medzi Prevázkovateľom a Zákazníkom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. apríla 2006